Trường tiểu học ABC

- mô hình trường học gắn liền vời doanh nghiệp đầu tiênduy nhất tại Việt Nam